Warning: The magic method WP_Hotjar::__wakeup() must have public visibility in /data/web/virtuals/251570/virtual/www/domains/kolali.cz/wp-content/plugins/hotjar/hotjar.php on line 50
GDPR - KolAli

GDPR

 
1 • Základní ustanovení
1 . Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Alice Kolaříková, se sídlem F. B. Vaňka 1851, 393 01 Pelhřimov, identifikační číslo: 09770259 (dále jen: „správce“).
2 . Kontaktní údaje správce jsou:
e-mail: alice@kolali.cz
3 . Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4 . Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2 • Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1 . Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
• jméno a příjmení
• e-mailová adresa
• poštovní adresa
• telefon
2 . Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3 • Soubory cookie a Google Analytics
1. Webové stránky kolali.cz v rámci své činnosti využívají tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování uživatele zpět na příslušný server. Cookies slouží pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele, optimalizaci využití webových stránek a zvýšení uživatelského komfortu a k získání informací o využití služby a aktivitách uživatelů pro jejich další analýzu. Tyto informace napomáhají zlepšit strukturu a obsah webových stránek kolali.cz.
2. Soubory cookie může každý uživatel pomocí svého webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookie může mít však vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek, a může tak vést ke zhoršení uživatelského komfortu.
3. Webové stránky kolali.cz v rámci své činnosti dále využívají dalších služeb, jako je např. Google Analytics (jde o analýzu webových stránek), která umožňuje získávat statistická data o uživatelích webových stránek, zejména měření aktuální i historické návštěvnosti a chování uživatelů webových stránek a jejich vlastnosti. Cílem této analýzy je nasbírat dostatečné množství dat za účelem přijetí opatření pro optimalizaci efektivity webové prezentace.
4. Výše uvedenými způsoby jsou však osobní údaje shromažďovány a zpracovávány pouze v anonymizované podobě bez možnosti jednoznačné identifikace subjektu údajů.

4 • Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1 . Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2 . Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• plnění právních povinností vůči státu,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
• Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5 • Doba uchovávání údajů
1 . Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2 . Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

6 • Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1 . Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu (shopify) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2 . Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových, cloudových a zasilatelských služeb.

7 • Zpracovatelé osobních údajů
1 . Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
• poskytovatel služby Ecomail.cz,
• případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

8 • Vaše práva
1 . Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2 . Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

9 • Podmínky zabezpečení osobních údajů
1 . Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2 . Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování.
3 . Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10 • Závěrečná ustanovení
1 . Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2 . S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3 . Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.
napište nám